ചെങ്ങോടുമല : വിജയജ്വാല തെളിയിച്ച് സമരസമിതി

കൂട്ടാലിട : ചെങ്ങോടുമല ഖനനത്തിനുള്ള പാരിസ്ഥിതികാനുമതി അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ സംസ്ഥാന വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തൽ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്തതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സമര സമിതി പ്രവർത്തകർ വീടുകളിൽ വിജയ ജ്വാല തെളിയിച്ചു. ലിനീഷ് നരയംകുളം, ജയരാജൻ കല്പകശ്ശേരി, സുരേഷ് ചീനിക്കൽ, ടി. കെ. ബാലൻ മൂലാട്, ബിജു കൊളക്കണ്ടി, എരഞ്ഞോളി ബാലൻ നായർ, സി. എം. സി. ബിജു, സുരേന്ദ്രൻ പുളിയോട്ട് മുക്ക്, പ്രവീഷ് തിര വോട്ടുകണ്ടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.Attachments area

Related posts

Leave a Comment