സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയും ഞായറും സമ്പൂർണ ലോക് ഡൗൺ; പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയും ഞായറും സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ. സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.അവശ്യസേവന മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്കായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഏതാനും സർവീസുകൾ നടത്തും. നിർമാണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു മാത്രമേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താവൂ.ടിപിആർ അടിസ്ഥാനമാക്കി 0-5 ( എ വിഭാഗം), 5-10 ( ബി വിഭാഗം), 10-15 ( സി വിഭാഗം), 15 ന് മുകളിൽ ( ഡി വിഭാഗം) എന്നിങ്ങനെ പുനക്രിമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരമുള്ള ഇളവുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കഴിഞ്ഞദിവസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി. ടിപിആർ 15 ന് മുകളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രിപിൾ ലോക്ഡൗണിന് സമാനമായ കടുത്ത നിയന്ത്രണം തുടരും.

Related posts

Leave a Comment