സൗദിയിൽ  രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കാത്തവർക്ക് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല

ജിദ്ദ: സൗദിയിൽ  രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഒക്ടോബർ പത്ത് മുതൽ  ഈ നിബന്ധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.  ഇവന്റുകൾ , സ്ഥാപനങ്ങൾ , ബോർഡിംഗ് വിമാനങ്ങൾ , പൊതു ഗതാഗതം എന്നിവയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു . 
 ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക , വാണിജ്യ , സാംസ്കാരിക , വിനോദ , സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ഏതെങ്കിലും സാംസ്കാരിക , ശാസ്ത്രീയ , സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ പരിപാടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുക , ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുക , വിമാനങ്ങളിലും പൊതുഗതാഗതത്തിലും യാത്ര ചെയ്യുക എന്നിവക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ നിര്ബന്ധമാണ്. 

Related posts

Leave a Comment