വാ​ഗ്ദാനം ബാക്കിയായി, കർഷകരെ വഞ്ചിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ

പാലക്കാട്: നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പാഴ് വാക്കായി. ഇത്തവണ 28.72 രൂപയ്ക്ക് നെല്ല് സംഭരിക്കുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സംഭരണ വില സംബന്ധിച്ച്‌ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ 28 രൂപ മാത്രമാണ് താങ്ങു വില.

പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റിൽ നെല്ല് സംഭരണത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളിച്ച യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് ഇത്തവണ 28 രൂപ 72 പൈസയ്ക്ക് നെല്ല് സംഭരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേറെ നെല്ലു സംഭരിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ ഉത്തരവിൽ പക്ഷെ ഇത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. 72 പൈസ കുറച്ച്‌ 28 രൂപയ്ക്ക്ാണ് ഇപ്പോൾ നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 27.48 രൂപക്കായിരുന്നു നെല്ല് സംഭരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 18.68 രൂപ കേന്ദ്ര വിഹിതവും 8.80 രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതവുമാണ്. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 52 പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ച്‌ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഭരണ വില 28 രൂപയാക്കി. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ താങ്ങു വില 72 പൈസ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ 28.72 രൂപയ്ക്ക് നെല്ല് സംഭരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ പാഴ് വാക്കായിരിക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment