ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം റോജർ ഫെഡറർ വിരമിക്കുന്നു

ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം റോജർ ഫെഡറർ വിരമിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 20 ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച നടക്കുന്ന ലേബർ കപ്പ് മത്സരത്തോടെ വിരമിക്കുമെന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമ സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

Related posts

Leave a Comment