തണലേകാം കരുത്താകാം:ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നോട്ടുബുക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

തണലേകാം കരുത്താകാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നോട്ടുബുക്കുകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാഷ്‌മോൻ ഒത്താറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.

Related posts

Leave a Comment