എസ്.എസ്.എൽ.സി പുനർമൂല്യനിർണയം:17 മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: 2021 മാർച്ച് എസ്.എസ്.എൽ.സി./റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി/എസ്.എസ്.എൽ.സി. (എച്ച്.ഐ)/ റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി (എച്ച്.ഐ), എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം, ഫോട്ടോകോപ്പി, സൂക്ഷ്മപരിശോധന ആവശ്യമുളളവർക്ക് അപേക്ഷകൾ ജൂലൈ 17 മുതൽ 23 വരെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം.
എസ്.എസ്.എൽ.സി. ക്ക് https://sslcexam.kerala.gov.in, റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. ക്ക് http://thslcexam.kerala.gov.in, എസ്.എസ്.എൽ.സി (എച്ച്.ഐ)ക്ക് http://sslchiexam.kerala.gov.in, റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി (എച്ച്.ഐ)ക്ക് http://thslchiexam.kerala.gov.in, എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി ക്ക് http://ahslcexam.kerala.gov.in  എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളിലൂടെയുമാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. സേ പരീക്ഷയുടെ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. എസ്.എസ്.എൽ.സി./ റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി/ എസ്.എസ്.എൽ.സി (എച്ച്.ഐ)/ റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി (എച്ച്.ഐ), എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഗസ്റ്റ് നാലാംവാരം മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും.

Related posts

Leave a Comment