തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ 20ന് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം : ഈ അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ ബി.ടെക് ഇവെനിങ് കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ 20ന് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ്എസ്എൽസി ബുക്ക്, ടിസി, എൻഒസി, ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാർക്ക് ഷീറ്റ്, നിലവിലെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കാരക്ടർ ആന്റ് കോണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എക്‌സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അസലും പകർപ്പും സഹിതം 20 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ എത്തണം. വിവങ്ങൾക്ക്: 0471 2515508, മൊബൈൽ നം. 9447411568.

Related posts

Leave a Comment