മങ്കര പഞ്ചായത്തിലും അനുബന്ധ ഓഫീസുകളിലും ‘ഇനി സാർ മാഡം വിളിയില്ല’ ; ചരിത്ര തീരുമാനവുമായി ഭരണസമിതി

മങ്കര : മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി വരുന്നവർ ഇനി ‘സാർ മാഡം വിളികൾ’ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ അധികാരത്തിൽ ഉള്ളത്. ഒട്ടേറെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാത് ഓഫീസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെങ്കിൽ മങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ഓഫീസുകളിലും ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് പറഞ്ഞു.

Related posts

Leave a Comment