റെഡ്ബുൾ എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ വിതരണംചെയ്തു.

ഡോക്ടേഴ്സ് ഡെ യോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആയി 250ഓളം ക്യാൻ റെഡ്ബുൾ എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ.

Related posts

Leave a Comment