രാജസൂയം- മാറനല്ലൂർ സുധി ; കവിത വായിക്കാം

രാജസൂയം

രാമായണത്തിലെരാമ
രാമരാജ്യത്തിൻെറനാഥാ
അഗ്നികുണ്ഠത്തിനുചുറ്റും
അഗ്നിക്കുസാക്ഷിയായവൾസീത
പാതിവ്രത്യത്തിൻെറപാത
കത്തിയോരഗ്നിക്കുമുമ്പിൽ
സത്യത്തിനായവൾചുറ്റി
ദാരുണചിത്രമായ്മാറി
പിന്നെന്തിനായ്കൊത്തിയുരുക്കി
ഭൂമിതൻപുത്രിയെയന്ന്
കാട്ടിലേക്കായിഅയച്ചു
എന്നേക്കുമായിക്കളഞ്ഞു
മാലോകർകണ്ടുകരഞ്ഞു
ഒരുശിലപോലായ് അന്നുനീയും
നിർവൃതിപോലന്നുനിന്നു
കാടുകൾമേടുകളൊക്കെ
വാമഭാഗത്തായ്നടന്നോൾ
ശിംശിപാവൃക്ഷത്തണലിൽ
രാമരാമായെന്നുജപിച്ചോൾ
പാതിവ്രത്യത്തിൻെറഭാവം
രാമാനിനക്കതുകാണാൻ
അന്ധതവന്നുഭവിച്ചോ
ഗർഭിണിയായോരുനാരി
ആത്മാവുപൊട്ടിക്കരഞ്ഞു
ഭൂമിപിളരുന്നനാദം
അണ്ഡഘടാകംകിടുങ്ങി
ഭൂമിമാതാവിൻമടിയിൽ
പ്രജ്ഞയറ്റന്നവൾവീണു

കാലംകടന്നുപൂക്കളുലഞ്ഞൊരാകാട്ടിൽ
പ്പൂവായലവകുശന്മാർക്കവളമ്മ
ആരാധ്യയായോരമ്മ
ഭർത്താവ്അവൾക്കൊരുസ്വപ്നം
അനാഥപോലായദുഃഖം
നാരിതൻപൂർണതകാണാൻ
തൻകുഞ്ഞിനെകൈൽവാങ്ങാൻ
എത്താത്തതെന്താണുരാമാ

കാലംശപിക്കാതിരിക്കാൻ
തൻകുഞ്ഞിനെകൊഞ്ചുംപതിയെ
കാണുവാനാഗ്രഹിക്കില്ലെ
അവയൊക്കെയോർക്കാനൊരുരാജസൂയം,
അശ്വത്തിനായെന്തേനൽകി
കുട്ടികൾപൊട്ടിത്തെറിക്കെ
രാമാനീയെന്തേപതറി
രണഭൂവിലായപോലാദ്യം

Related posts

Leave a Comment