പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റും ; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

പഞ്ചാബ് : പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭയുടെ പുനസംഘടനയിൽ മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ ബ്രാറും ഇടം നേടി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്മാരിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.സമരമുഖങ്ങളിലെ സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.ഇന്ന് നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ ആണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

Related posts

Leave a Comment