പിഎസ് സി : നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്ലസ് ടു പ്രാഥമിക തല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല


തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പ്ലസ് ടു പ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് പി എസ് സി അറിയിപ്പ്. ആ​ഗസ്റ്റ് 6 ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്ലസ്ടൂ തല പ്രാഥമിക പരീക്ഷ നടക്കുക.

Related posts

Leave a Comment