കരിമ്പനകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച് പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ പ്രവർത്തനവുമായി മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മങ്കര : കാളികാവ് പുഴയോരങ്ങളിലും ശ്മശാനത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും കരിമ്പനകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതി സൗഹാർദ പ്രവർത്തനവുമായി മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിവകുപ്പും എൻ ജി എം ആർ ഇ എസും സംയുക്തമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് നിർവഹിച്ചു. കൃഷി ഓഫീസർ സ്മിത, സാമൂഹിക തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്.

Related posts

Leave a Comment