കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഓണം ബംബര്‍ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

1st Prize Rs.12,00,00,000/- (Rs.12 Crores)
TE 645465 (THRIPPUNITHURA)

Consolation Prize Rs.5,00,000/-
TA 645465 TB 645465
TC 645465 TD 645465 TG 645465

2nd Prize Rs.1,00,00,000/- (Rs.1 Crore)

TA 945778
TB 265947
TC 537460
TD 642007
TE 177852
TG 386392

3rd Prize Rs.10,00,000/-

TA 218012
TB 548984
TC 165907
TD 922562
TE 793418
TG 156816
TA 960818
TB 713316
TC 136191
TD 888219
TE 437385
TG 846848

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize Rs.5,00,000/-
TA 165509
TB 226628
TC 772933
TD 292869
TE 207129
TG 150044
TA 583324
TB 931679
TC 587759
TD 198985
TE 870524
TG 844748

5th Prize Rs.1,00,000/-
16008 23907

6th Prize Rs.5000/-
0331 0382 0535 1118 1175 1961 2026 2514 2951 2988 3765 4480 4700 4852 5182 5944 6127 6284 6317 6439 6911 6987 7519 8054 8085 9067 9098 9221 9459 9560

Related posts

Leave a Comment