ഇന്ധന വില ഇന്നും കൂട്ടി, പെട്രോളിന് കൂടിയത് 35 പൈസ


കൊച്ചി. ഇന്ധന വില ഇന്നും കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 35 പൈസയും ഡീസലിന് 37 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. . കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില 105.45 ഡീസൽ വില 99.09. കോഴിക്കോട് പെട്രോൾ വില 105.57 ഉം ഡീസലിന് 99.26 ഉം ആണ് വില.
തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില 107.41 ഉം ഡീസൽ വില 100.94 ഉം ആണ്.

കോഴിക്കോട് പെട്രോൾ വില 105.57 ഉം ഡീസലിന് 99.26 ഉം ആണ് വില.

Related posts

Leave a Comment