ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാനുള്ള  രണ്ടാഘട്ടത്തിൽ സമാഹരിച്ച അപേക്ഷകൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ്ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചു

കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ്സിന്റെ   നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന നോർക്കറൂട്ട്സ് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാനുള്ള  രണ്ടാഘട്ടത്തിൽ സമാഹരിച്ച അപേക്ഷകൾ കെ എം സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ തോമസ് മണ്ണിൽ , സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിജോമോൻ, ദാസറഹള്ളി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പ് .എം .ടി  എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നോർക്ക റൂട്ട്സ്ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചു.നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ റീസ രഞ്ജിത് അപേക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി .18 മുതൽ 70വയസ്സുവരെയുള്ള  മറുനാടൻ മലയാളികൾക്ക് 315 രൂപയുടെ ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയത്തിലൂടെ  മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്ക്  നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷലഭിക്കുന്നതാണ് .അപകടത്തെ തുടർന്ന്  മരണം സംഭവിക്കുകയോ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ  സ്ഥിരമായോ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക .കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ്സിന്റെ എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷകൾ സമാഹരിച്ചു വരുന്നതായി പ്രസിഡന്റ്
സുനിൽ തോമസ് മണ്ണിൽ പറഞ്ഞു .

Related posts

Leave a Comment