Connect with us
48 birthday
top banner (1)

Global

കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി

Published

on

യു എ ഇ യിലെ നൂറാമത്തെ ശാഖ തുറന്ന് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് !

കുവൈറ്റ് സിറ്റി : പ്ര മു ഖ സാ മ്പത്തിക സേവനദാതാവായ ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് യു എ ഇ യിലെതങ്ങളുടെ നൂറാമത്തെ ശാഖയ്ക്ക് തുടക്കം കു റിച്ചു . ദു ബാ യ് അൽ വർഖയി ലെ ക്യൂവൺ മാളിൽ ദു ബായിലെ ബഹു. ഇന്ത്യൻ കോൺസുലർ ജനറൽ സതീഷ് കുമാർ ശിവൻ ആണ് പുതിയ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ലുലുഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അദീ ബ് അഹമ്മദ്, സി ഇഒറിച്ചാർഡ് വാസൻ എന്നിവരും മറ്റ് വി ശി ഷ്ട വ്യക്തികളും സന്നി ഹി തരാ യി രു ന്നു. ഇതോ ടെ ലു ലുഫി നാ ൻഷ്യ ൽ ഹോ ൾഡിം ഗ്സി ന് കീ ഴി ൽആഗോ ള തലത്തിൽ 314 ശാ ഖകളായി .സാമ്പത്തിക സേ വനങ്ങൾക്ക് നൽകു ന്ന പരി ഗണനയാ ണ് ലുലു എക്സ്ചേ ഞ്ചിന്റെ ശ്ര ദ്ധേയമായ വളർച്ചക്ക് നിദാനമെന്ന് യു എഇയി ലെ നൂറാമത്തെ ശാഖഉദ്ഘാ ടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദു ബാ യി ലെ ഇന്ത്യ ൻ കൗ ൺസി ൽ ജനറൽ സതീ ഷ് കുമാർ ശിവൻ പറഞ്ഞു.

Advertisement
inner ad

ഈചരി ത്ര നേ ട്ടം തങ്ങളെ കൂ ടുതൽ ഉത്തരവാ ദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുന്നതായും ,
മൂല്യാധിഷ്ഠിത സേ വനം നൽകുന്നതിലു ള്ള പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുകയു മാ ണെ ന്ന് ശ്രീ അദീ ബ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.സമഗ്ര തയും ഉപഭോ ക്തൃ സം തൃ പ്തി യു മാ ണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം . എല്ലാവി ഭാ ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടേ യും സാമ്പത്തിക സേ വനങ്ങളു ടെ പ്രാ ധാ ന്യം തി രി ച്ചറിഞ്ഞുള്ളപ്രവർത്തനമാണ് തങ്ങളു ടെ കരു ത്തെ ന്നും അദ്ദേ ഹം പറഞ്ഞു. അതോടൊ പ്പം
യു എഇയു ടെ ഭരണ നേ തൃ ത്വത്തിൽ നി ന്നു ള്ള നി രന്തരമാ യ പി ന്തു ണ ഞങ്ങളു ടെ വളർച്ചയി ൽ നി ർണാ യകമാ ണെ ന്നും , അവരു ടെ തന്ത്ര പരമാ യ കാ ഴ്ചപ്പാ ടുംമികവി നോ ടുള്ള പ്ര തി ബദ്ധതയും ഞങ്ങളു ടെ വി ജയത്തിന് ശക്തമാ യ അടിത്തറ നൽകി വരു ന്നതാ യും അദീ ബ് അഹമ്മദ് അഭി പ്രാ യപ്പെ ട്ടു. സാ മ്പത്തിക സേവനങ്ങളി ലെ ഉയർന്ന നി ലവാ രം ഉയർത്തിപ്പി ടിക്കാ ൻ ലു ലു എക്സ്ചേ ഞ്ച്സമർപ്പി തമാ യി തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം
വ്യക്തമാ ക്കി. 2009-ൽ അബു ദാ ബി യി ൽ തു ടക്കം കു റി ച്ച ആദ്യ ശാ ഖയു ടെ പ്ര വർത്തനം മു തൽ സാ മ്പത്തിക വി നി മയ രം ഗത്ത്തങ്ങളു ടേ താ യ വ്യക്തിമു ദ്ര ഇതി നകംപതി പ്പി ച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലു ലു എക്സ്ചേ ഞ്ച്കഴിഞ്ഞ
ദശകത്തിൽ തു ടർച്ചയാ യി ശ്ര ദ്ധേ യമാ യ വളർച്ച പ്ര കടമാ ക്കി. 2023-ലെലോ കബാ ങ്ക് റി പ്പോ ർട്ട്ഈനേ ട്ടത്തെ സാ ധൂ കരി ക്കുന്നു . 860 ബി ല്യ ൺ ഡോ ളറി ന്മു കളി ലാ യാ ണ് ആഗോ ള പണം അയയ്ക്കൽ നടക്കുന്നത്.

ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിലും പ്ലാറ്റ്ഫോം അധിഷ്ഠിത കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും ശ്ര ദ്ധ കേ ന്ദ്രീ കരി ക്കുന്നത് അതി ർത്തി കടന്നു ള്ള പേയ്മെ ന്റു കൾ, ഫോ റി ൻ എക്സ്ചേ ഞ്ച്, ഡബ്ല്യു പി എസ് പേ റോ ൾ സൊ ല്യൂ ഷനു കൾ, മൊ ത്തവ്യാപാരബാ ങ്ക് നോ ട്ടുകൾ എന്നി വയി ൽ ഒരു പ്രധാ ന പ്ലെ യറാ ണ്. ഓരോ വർഷവും വിവിധ രാ ജ്യങ്ങളി ൽ നി ന്നു ള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾവ്യാ പി ച്ചു കി ടക്കുന്ന ഒരു ഉപഭോ ക്തൃ അടിത്തറയു ള്ള ലു ലു എക്സ്ചേ ഞ്ച് വേഗത്തിലു ള്ളതും സു താ ര്യ വുംവി ശ്വ സനീ യവു മാ യ സേ വനങ്ങൾസ്ഥിരമാ യി നൽകി വരുന്നതായി മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.

Advertisement
inner ad

Advertisement
inner ad
Continue Reading
Advertisement
inner ad
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kuwait

ലേബർക്യാമ്പ് അത്യാഹിതം : കുവൈറ്റിലെങ്ങും അനുശോചനം!

Published

on

കല കുവൈറ്റ്‌ അനുശോചനയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: മംഗഫ് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിനിബാധയിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ‘കല’ കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫിന്റാസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹാളിൽ പ്രസിഡന്റ് അനുപ് മങ്ങാട്ടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മുൻ ഭാരവാഹി ജെ. സജി, വനിതാവേദി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി പ്രസീത ജിതിൻ പ്രകാശ്, വിവിധ സംഘടന നേതാക്കൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, മരണപ്പെട്ടവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർ അനുശോചനം അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. സമൂഹ്യ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ജിൻസ് തോമസ് അനുശോചന കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു, ട്രഷറർ അനിൽകുമാർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിച്ചി കെ ജോർജ് എന്നിവർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ബിജോയ്‌ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അനുശോചന യോഗത്തിന് അബുഹലീഫ മേഖല സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Advertisement
inner ad

ഫോക്ക് അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു
കുവൈറ്റിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോക്ക് അംഗങ്ങളായ വിശ്വാസ് ക്യഷ്ണ, നിതിൻ ലക്ഷ്മണൻ അവരുടെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈറ്റ് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു . സൂം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റു ഫോമിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ലിജീഷ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരിപ്രസാദ് സ്വാഗതവും മീഡിയ സെക്രട്ടറി രജിത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ദുരന്ത സമയത്തു സമയോചിത ഇടപെടൽ നടത്തിയ ഗവർമെന്റ് അധികാരികൾക്കും ഫോക്കിന്റെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും പ്രസിഡന്റ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവ സ്ഥലത്തു ആദ്യമെത്തിയവരിൽ ഒരാളായ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം സുനേഷ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഫോക്ക് അംഗങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും, മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഫോക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം പേര് പങ്കെടുക്കുകയും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ അനുശോചന യോഗം
കഴിഞ്ഞദിവസം കുവൈറ്റിലെ മങ്കഫിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുതത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ വെണ്ടിഞ്ഞവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് അനുശോചന യോഗം ചേർന്നു. പ്രസിഡൻറ് സക്കീർ പുതുനഗരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രേംരാജ് അനുശോചന സന്ദേശം വായിച്ചു. “പ്രവാസികളായ നാം അതീവ ദുഖകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ആണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. കുവൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി ഇൻഡ്യക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പല്പക്ക് ഒന്നടങ്കം ഖേദിക്കുന്നു. മരണമടഞ്ഞവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ദു:ഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന്പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു” പല്പക്ക് അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ എല്ലാവരും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞവരുമായുള്ള തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സംസാരിച്ചു. ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

കെ.ഡി.എൻ.എ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: എൻ.ബി.ടി.സി കമ്പനിയുടെ മംഗഫ് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ (കെ.ഡി.എൻ.എ) ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടും ബാംഗങ്ങളുടെ തീരാനഷ്ടത്തിൽ പങ്ക് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു – കെ ഡി എൻ എ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Continue Reading

Kuwait

ലുലു ലെറ്റ്സ് കണക്ട് അവിശ്വസനീയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പ്രൊമോഷൻ!

Published

on


കുവൈറ്റ് സിറ്റി : ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് മോട്ടറോളയുടെ കീഴിൽ ആവേശകരമായ ‘ലുലു ലെറ്റ്സ് കണക്ട്’ പ്രമോഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ജൂൺ 13 മുതൽ 22 വരെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും ആക്‌സസറികൾക്കും വൻ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Advertisement
inner ad

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് ജൂൺ 13 ന് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് എഗൈല ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ നടന്നു. ഉന്നത ലുലു മാനേജ്‌മെൻ്റിനൊപ്പം ജനപ്രിയ സാങ്കേതിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുടെയും വ്‌ലോഗർമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്താൽനടന്ന ഈ ഇവൻ്റ് ലുലുവും സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ഒത്തു ചേർന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ അനുഭവം അവിശ്വസനീയമായ വിലയിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്കും ആക്‌സസറികൾക്കുമുള്ള അതിശയകരമായ ഡീലുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും വഴി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട്. ജനപ്രിയമായ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്.

Continue Reading

Kuwait

ലേബർ ക്യാമ്പിലെ അഗ്നിബാധ : ദുഃഖ സാന്ദ്രതയിൽ ഒ.ഐ.സി.സി അനുശോചന യോഗം !

Published

on

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റിൽ തൊഴിലാളികളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈറ്റ് അനുശോചനയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി നാഷണൽ കമ്മറ്റി പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് പുതുക്കുളങ്ങരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അബ്ബാസിയയിലെ ഒ.ഐ.സി.സി അങ്കണത്തിലാണ് അനുശോചനയാഗം
സംഘടിപ്പിച്ചത്. മെഴുകുതിരി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൗന പ്രാര്ഥനയോട് കൂടിയാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും ശ്രീ വർഗീസ് പുതുക്കുളങ്ങര പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Advertisement
inner ad

നാഷണൽ കമ്മറ്റി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.സ്. പിള്ള, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാമുവൽ ചാക്കോ കാട്ടൂർ കളീക്കൽ, ട്രഷറർ രാജീവ് നാടുവിലേമുറി, സെക്രട്ടറിമാരായ സുരേഷ് മാത്തൂർ, നിസ്സാം തിരുവനന്തപുരം, ജോയ് കരവാളൂർ, ജില്ലാ പ്രെസിഡന്റുമാരായ കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി, വിപിൻ മങ്ങാട്, ഇസ്മായിൽ ഐ.കെ, സുരേന്ദ്രൻ മുങ്ങത്ത് , ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ ഷംസു കുക്കു, സൂരജ് കണ്ണൻ , യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്റ് ജോബിൻ ജോസ് തുടങ്ങി വിവിധ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നിരവധി ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു.

Continue Reading

Featured