വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എസ്സ്.യു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നിവേദനം നൽകി

കൂട്ടാലിട :സംസ്ഥാനത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കോട്ടൂർ ‘പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് .. ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എസ്സ് .യു കോട്ടൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് വിഷ്ണു അണിയോത്ത് കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രാജീവൻ മുൻമ്പാകെ നിവേദനം നൽകി .കെ .എസ്സ് .യു .മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ആദിത്യ ബാബു പങ്കെടുത്തു . 9-8-2021

Related posts

Leave a Comment