റേഷൻ മണ്ണെണ്ണ വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു

                
      കൊച്ചി:  കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവിനൊപ്പം മണ്ണെണ്ണയുടെ വില ലിറ്ററൊന്നിന് 102/- രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു.  14 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ലിറ്ററൊന്നിന് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.  മേയിൽ ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ വില 84/- രൂപയായിരുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ 4 രൂപ വർധിച്ച് 88/- രൂപയായി.  ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ ലിറ്ററൊന്നിന് 14/- രൂപ വർധിച്ച് 102/- രൂപയായി.  മണ്ണെണ്ണയുടെ അടിസ്ഥാനവിലയോടൊപ്പം കടത്തുകൂലി, ഡീലേഴ്സ് കമ്മിഷൻ, സി.ജി.എസ്.റ്റി., എസ്.ജി.എസ്.റ്റി. എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വിലയ്ക്കാണ് റേഷൻകടകളിൽ നിന്നും മണ്ണെണ്ണ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment