കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപെട്ടുകൊണ്ടു കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ്സ് നിവേദനം അയച്ചു

കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ആർ ടി പി സി ആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യ പെട്ടുകൊണ്ടു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രി .ബസവരാജ്‌ ബൊമ്മെയ്ക്കു കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ്സ് നിവേദനം അയച്ചു .കർണാടകത്തിലേക്കു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുന്നവർ അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുമൂലം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവക്കുന്നതാണ് .കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇ നിബന്ധനയിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന് കെ എം സി ആവശ്യപ്പെട്ടു .ഇ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി

Related posts

Leave a Comment