ഇസാഫ് ബാങ്കിന് ഐഎസ്ഒ അംഗീകാരം

കൊച്ചി: ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയ്ക്ക് ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാന്സ് ബാങ്കിന് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരമായ ഐഎസ്ഒ 9001:2015 ലഭിച്ചു. എൽഎംഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് ക്വാളിറ്റി വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തന മികവ്, ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം, കോൾ സെന്റർ നിരീക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ സംവിധാനം വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നല്കിവരുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയ്ക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളിലെ ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് ക്വാളിറ്റി വകുപ്പാണ്.

ബാങ്കിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സഹായിക്കും. ഓരോ ദ്വൈവാരത്തിലും ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വിലയിരുത്തി സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇസാഫ് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ കാര്യക്ഷമമായി പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സേവനങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടെന്നും ഇതുവഴി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ജീവനക്കാരെ ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആസ്തിയായി പരിഗണിക്കുന്നതിലും സംതൃപ്തരായ ജീവനക്കാർ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആനന്ദകരമായ ബാങ്കിങ് അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഇസാഫ് ബാങ്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു

Related posts

Leave a Comment