ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നീയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും.

കോവിഡ് വ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം. ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് നാളെ മുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവസവും ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും. ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ നാട്ടുകാർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് അനുമതിയുള്ളത്. വിവാഹ നടത്തിപ്പിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പുതിയ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കില്ല. മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് വിവാഹം നടത്താം. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ടി.പി.ആർ 12.58 ആയതിനാലാണ് തീരുമാനം.

Related posts

Leave a Comment