പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ജെൻഡർ എജ്യുക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തും ; നടപടി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങളും അനാരോഗ്യ പ്രവണതകളും വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജെൻഡർ എജ്യുക്കേഷൻ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നത പൊതു-ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾക്കും കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിക്കും ശിപാർശ നൽകുന്നതതിന് യുവജന കമ്മിഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ കുറിച്ച് യുവജന കമ്മിഷൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് വ്യാപകമായി ബോധവത്കരണം സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിയമ സഹായ സമിതി, കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ, സ്വയം പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരുക്കും. വിവാഹിതരാകുന്ന യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് കൗൺസിലിംഗും നൽകും.

Related posts

Leave a Comment