സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടയിൻമെൻറ് സോണുകളുടെ മാനദണ്ഡം പുതുക്കി .

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടയിൻമെൻറ് സോണുകളുടെ മാനദണ്ഡം പുതുക്കി. ഇതുവരെ വാർഡുകളെയാണ് കണ്ടയിൻമെൻറ് സോണാക്കി നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇനി മുതൽ വാർഡുകളേക്കാൾ ചെറിയ മേഖലകളെ മൈക്രോ കണ്ടയിൻമെൻറ് സോണാക്കി നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തും. വാർഡ് ആകെ അടച്ചിടുന്നതിന് പകരം എവിടെയാണോ രോഗവ്യാപനമുള്ളത് അവിടെ മാത്രം അടച്ചിടുക എന്നതാണ് പുതിയരീതി.

10 പേരിൽ കൂടുതലുള്ള വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് വന്നാൽ ഇനി മൈക്രോ കണ്ടയിൻമെൻറ് സോണാക്കി മാറ്റാം. ഇതുകൂടാതെ തെരുവുകൾ, ഹൗസിങ് കോളനികൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാർക്കറ്റ്, മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രം, ഫ്ലാറ്റ് തുടങ്ങി ഏത് പ്രദേശത്തും രോഗവ്യാപനമുണ്ടായാൽ മൈക്രോ കണ്ടയിൻമെൻറ് സോണാക്കി മാറ്റി നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്താം.
100 മീറ്ററിനുള്ളിൽ അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായാൽ ആ മേഖലയെയും മൈക്രോ കണ്ടെയിൻമെൻറ് സോണാക്കാനാണ് തീരുമാനം. മൈക്രോ കണ്ടെയിൻമെൻറ് സോണുകളിൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുക. ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക.

Related posts

Leave a Comment