ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നോവൽ ക്ഷണിക്കുന്നു

കവിയും ഗായകനും ഗാനരചയിതാവും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ചാത്തന്നൂർ മോഹന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഇത്തവണ മലയാള നോവലിനാണ്. വിവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.2019, 2020, 2021 ഇതിലേതെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയാണ് പരിഗണിക്കുക. വായനക്കാർക്കും പ്രസാധകർക്കും പുസ്തകം അയക്കാം. ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും ആർകെ രൂപകൽപന ചെയ്ത ശിൽപവും പ്രശസ്തിപത്രവും ആണ് പുരസ്കാരം.

ഒരാളുടെ ഒരു കൃതി മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. 2022 ജൂൺ 15-ന് കൊല്ലത്തു നടക്കുന്ന ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.നോവലിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രതികൾ ഡോ. അനന്തു മോഹൻ, യദുകുലം, ജേർണലിസ്റ്റ് നഗർ, കടപ്പാക്കട പി.ഒ., കൊല്ലം- 691 008, മൊ. 8921762263 എന്ന വിലാസത്തിൽ മാർച്ച് 31-ന് മുൻപ് പോസ്റ്റുവഴി മാത്രം അയക്കേണ്ടതാണ്.

Related posts

Leave a Comment