Connect with us
48 birthday
top banner (1)

Agriculture

കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്രധനസഹായം

Avatar

Published

on

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന (RKVY) -അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററിനു കീഴിലുള്ള 35 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് 466 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിൽ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യൂബേറ്ററിലൂടെ രണ്ടുമാസത്തെ കാർഷിക സംരംഭകത്വം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ സംരംഭകരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംരംഭകത്വ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യൂബേറ്ററിന്‍റെ പുതിയ നാഴികക്കല്ലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഈ വിജയനേട്ടം.ഇതിനോടകം സംരംഭം തുടങ്ങിയതും വാണിജ്യവൽക്കരണ ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളതുമായ 20 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് 394 ലക്ഷം രൂപയും ആശയ ഘട്ടത്തിലുള്ള 15 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് 72 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് കേന്ദ്ര ധനസഹായം. ധനസഹായ തുകയുടെ ആദ്യ ഗഡുവായ 200.8 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം വിതരണം ചെയ്യുക.

മുരിങ്ങയിലയുടെയും മില്ലറ്റുകളുടെയും ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയിൽനിന്നും മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കിയ സ്ത്രീ സംരംഭകരും കൂൺ കൃഷിയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൂൺകൃഷി ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ആയാസരഹിതമാക്കിയ സംരംഭകരും കൂണിൽ നിന്നും നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പിറവി നൽകിയവരും ഗ്രാൻറ് കരസ്ഥമാക്കിയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ വിവിധങ്ങളായ റെഡി ടു ഈറ്റ്, റെഡി ടു കുക്ക്,റെഡി ടു സെർവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എയറോപോണിക്സ് സംവിധാനവും കുരുമുളക് പറിക്കുന്ന യന്ത്രവും കുട്ടനാടൻ കർഷകരുടെ ദുരിതത്തിനു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പുതിയ ഇനം പമ്പുകളും ഫിറോമോൺ ട്രാപ്പുകളും മാലിന്യ സംസ്കരണ മാർഗ്ഗങ്ങളും കടൽ പായൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സ്റ്റാർച്ച് സ്പ്രേയുമെല്ലാം ഗ്രാൻറ് തുക നേടിയ നൂതന ആശയങ്ങളാണ്
നൂതന ആശയങ്ങൾ ഉള്ള സംരംഭകർക്ക് ആശയവിപുലീകരണത്തിനായി പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപയും വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനായി പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായമായി ലഭിക്കുന്നത്.

Advertisement
inner ad
Continue Reading
Advertisement
inner ad
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Agriculture

സ്മാർട്ട് ഡയറി മുതൽ പുൽകൃഷി വരെ : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Published

on

ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് 2024-25 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായിയിട്ടാണ് അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടത്.
2024 ജൂൺ മാസം 27-ാം തീയതി മുതൽ ജൂലായ് മാസം 20 വരെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ www.ksheerasree.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടൽ മുഖേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പുൽകൃഷി വികസനം, മിൽക്ക് ഷെഡ് പദ്ധതി വികസനം, ഡയറി ഫാം ഹൈജീൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.
20 സെന്റിന് മുകളിലേക്കുള്ള പുൽകൃഷി, തരിശുഭൂമിയിലുള്ള പുൽകൃഷി, ചോളക്കൃഷി, നേപ്പിയർ പുല്ലും മുരിങ്ങയും ഉൾപ്പെടുന്ന കോളാർ മോഡൽ പുൽകൃഷി എന്നീ പദ്ധതികളും, പുൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യന്ത്രവൽക്കരണ ധനസഹായം ജലസേചന ധനസഹായം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി. ഡയറി ഫാമുകളുടെ ആധുനികവൽക്കരണവും യന്ത്രവൽക്കരണവും, കയർ മത്സ്യബന്ധന മേഖലകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസ പദ്ധതി, 20 പശു യൂണിറ്റ് , 10 പശു യൂണിറ്റ് , 5 പശു യൂണിറ്റ്, 2 പശു യൂണിറ്റ് , ഒരു പശു യൂണിറ്റ് എന്നീ പശു യൂണിറ്റ് പദ്ധതികൾ, കൂടാതെ യുവജനങ്ങൾക്കായി പത്തു പശു അടങ്ങുന്ന സ്മാർട്ട് ഡയറി ഫാം പദ്ധതി, മിൽക്കിങ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം, തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണ ധനസഹായം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതികൾക്കും ഡയറി ഫാമിന്റെ ഹൈജീൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്കും ksheerasree.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിലൂടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Advertisement
inner ad
Continue Reading

Agriculture

സുഗന്ധതൈല വിളകളുടെ വികസനത്തിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല
‘ബെസ്റ്റ് പെർഫോർമർ’

Published

on

കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തോടെ കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന സുഗന്ധ തൈല വിള വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം. 2023-24 പ്രവര്‍ത്തന മികവിന് കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല “ബെസ്റ്റ് പെര്‍ഫോമര്‍” അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ദേശീയ തലത്തില്‍ അടയ്ക്കാ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കീഴില്‍ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന 47 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ആണ് കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയെ പ്രസ്തുത അംഗീകാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

അടയ്ക്കാ സുഗന്ധവിള ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ സൂഗന്ധ തൈല വിള വികസനത്തിനായി മേന്‍മയുളള നടീല്‍ വസ്തുക്കളുടെ ഉല്‍പ്പാദനവും വിതരണവും, മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രചരിപ്പിക്കല്‍ എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് സര്‍വകലാശാല പ്രധാനമായും നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ടിഷ്യൂകള്‍ച്ചര്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രോഗവിമുക്തമായ ഇഞ്ചിയുടെ ഉത്പാദനം വിവിധ ജില്ലകളിലെ കര്‍ഷകരുടെ തോട്ടങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ലോകവ്യാപാരത്തില്‍ പ്രസിദ്ധമായ എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അപൂര്‍വമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിന്‍ ഇഞ്ചി, ആലപ്പി ഫിംഗര്‍ മഞ്ഞള്‍ എന്ന കേരളത്തിന്റെ തനത് ഇഞ്ചി മഞ്ഞള്‍ വ്യാപാര ഇനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതികളും കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

Advertisement
inner ad

ശ്രീനഗറിലുളള ഷെര്‍-ഇ-കാഷ്മീര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയില്‍ ജൂണ്‍ 10,11 തിയതികളിലായി നടത്തിയ ആനുവല്‍ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംങ്ങില്‍ വച്ച് കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായ ഡോ. ജലജ. എസ്. മേനോന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസര്‍ച്ച് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ആര്‍. ദിനേഷ് -ല്‍ നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഫലകവും ഏറ്റുവാങ്ങി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ കമ്മീഷണര്‍ ഡോ. പ്രഭാത് കുമാര്‍, അടയ്ക്കാ സൂഗന്ധവിള ഗവേഷണ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ഹോമി ചെറിയാന്‍ എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    
Advertisement
inner ad
Continue Reading

Agriculture

സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു

Published

on

സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വിലയിൽ വൻ വർധന. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം പച്ചക്കറികൾക്കും വിപണയിൽ വില ഇരട്ടിച്ചു.

Advertisement
inner ad

ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 100 രൂപയിൽ താഴെയായിരുന്ന പയറിന്റെ വിലയാണ്. ഇപ്പോൾ കിലോയക്ക് 200 രൂപവരെയായിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും. പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവയ്ക്കും വില വർധിച്ചു. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് പച്ചക്കറി വില ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
വേനൽ കടുത്തതിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും കൃഷി കുറഞ്ഞു. വിളവിനെയും വേനൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. കടുത്ത വേനലിന് പിന്നാലെ മഴക്കാലം കൂടി ശക്തമായതോടെ പച്ചക്കറി വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.

Advertisement
inner ad
Continue Reading

Featured