ഇന്നലെ 25,404 പേര്‍ക്കു കോവിഡ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ മാത്രം 25,404 പേര്‍ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചവര്‍ :339, രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ 37127. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവര്‍ 3,32,89,578. ആക്റ്റീവ് കേസുകള്‍ 3,62,207. ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ 3,24,84,159. ആകെ മരണ സംഖ്യം 4,43,213.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് 72.77 കോടിയിലധികം വാക്‌സിൻ ഡോസുകൾ. ഉപയോഗിക്കാത്ത 4.49 കോടിയിലധികം ഡോസ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പക്കൽ ഇനിയും ലഭ്യം; 1.6 കോടിയിലേറെ ഡോസ് ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം.

രാജ്യത്തൊട്ടാകെ കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് അതിവേഗത്തിൽ നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഏവർക്കും കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പു നൽകുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പുതിയ ഘട്ടത്തിന് രാജ്യത്ത് 2021 ജൂൺ 21നാണ് തുടക്കമായത്. പ്രതിരോധ മരുന്നു കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കിയതും, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്കും മരുന്നുലഭ്യത മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും മികച്ച ആസൂത്രണത്തിനും വിതരണശൃംഖല സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചു.

രാജ്യവ്യാപക പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി, സൗജന്യമായി വാക്‌സിനുകൾ നൽകി കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകി വരികയാണ്. കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് പരിപാടിയുടെ പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ വാക്‌സിനുകളുടെ 75% കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് സംഭരിക്കും. ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന വാക്‌സിനുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി നൽകും.

വാക്‌സിൻ ഡോസുകൾ
(2021 സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ)

വിതരണം ചെയ്തത്
72,77,98,325

ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത്
1,60,75,000

ബാക്കിയുള്ളത്
4,49,03,025

കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയതും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് സംഭരിച്ചതുമുൾപ്പടെ ഇതുവരെ 72.77 കോടിയിലധികം (72,77,98,325) വാക്‌സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അ‌ധികമായി 1.6 കോടിയിലേറെ (1,60,75,000) ഡോസുകൾ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കും.

ഉപയോഗിക്കാത്ത 4.49 കോടിയിലധികം (4,49,03,025) വാക്‌സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പക്കൽ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്.

Related posts

Leave a Comment